เงื่อนไขและข้อตกลง

ภายใต้การจัดทำของ บริษัท สมายล์ พลัส จำกัด ขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ก่อนเข้าใช้ บริการ ดังนั้นท่านจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียด หากท่านไม่ยินยอมในการยอมรับข้อผูกมัด และเงื่อนไขการให้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม โปรดหยุดการใช้บริการของท่านโดยทันที และหากท่านยังคงใช้บริการต่อไป ทางเราจะถือเสมือนว่าท่านได้ทำการตกลง ยินยอม และยอมรับตามข้อผูกมัดทุกอย่างในเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Smile Plus เป็นการขายสินค้าออนไลน์โดยใช้ช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นการพนันหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ การกระทำต่างๆ ของ Smile Plus อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

1. เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ในการสมัครเป็นสมาชิก Smile Plus ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครสมาชิกกับทาง Smile Plus ได้ ทาง Smile Plus  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้สมัครได้ทันที ในกรณีที่พบว่า ผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือบิดเบือนข้อมูลความจริงอันมีผลต่อกฏหมาย ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.1 ชื่อเรียก  ผู้สมัครต้องเลือกชื่อ “ชื่อเรียก” ที่มีความเหมาะสม เป็นคำที่สุภาพ ไม่เป็นการละเมิดสมาชิกรายอื่น หรือสื่อไปในทางลามก อนาจาร ทั้งนี้ ทาง Smile Plus ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้สมัครในกรณีที่มีการฝ่าฝืน เงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.2 รหัสผ่าน ผู้สมัคร ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเป็นความลับ  หากมีบุคคลที่ 3 นำชื่อ (username) และรหัสผ่านของสมาชิกมาใช้ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 หรือต่อ Smile Plus  สมาชิกรายนั้นจะถือว่าทำผิดกฏ และ ทาง Smile Plus จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว และจะถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิกโดยทันที

1.3 ผู้สมัครต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน อีเมล์ ชื่อและนามสกุลจริง ตามบัตรประชาชน เพื่อรับรองและป้องกันการปฏิบัติที่ผิดต่อ Smile Plus และสมาชิกท่านอื่นในอนาคต หลังจากนั้น  Smile Plus จะส่งอีเมลพร้อมรหัส ให้ท่านทันทีหลังเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก เพื่อใช้ในการยืนยันสถานะของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ  โดย Smile Plus  ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิกหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนต่อ การสมัครสมาชิก 1 ครั้งเท่านั้น ** Smile Plus  มีนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทั้งชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านสมาชิกไว้เป็นความลับ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้บุคคลที่สามทราบ  เว้นแต่เป็นการร้องขอของกรมกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือศาล

 2. กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และการตัดสิทธิ

Smile Plus ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน เป็นการชั่วคราวหรือตลอดไป  รวมทั้งดำเนินคดีต่อผู้สมัครที่ฝ่าฝืนกฏข้อบังคับนี้ เช่น ฝ่าฝืนต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ สมัครเป็นสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี การไม่ชำระเงินค่าสินค้า การใช้ซอฟท์แวร์การซื้อสินค้าของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต (account) การสมรู้ร่วมคิด หรือช่อโกงต่อระบบการซื้อสินค้าโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (software) เป็นเครื่องมือ และกระทำการใดที่ผิดกฏหมายต่อบริษัท สมายล์ พลัส จำกัด ห้ามมิให้สมาชิก เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดกับขบวนการทุจริตหรือในโปรแกรมฉ้อโกง (Hack Programs) หากตรวจพบ Smile Plus  ขอสงวนสิทธิที่จะพักหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกรายนั้นได้

2.1 การยกเลิกการซื้อสินค้าและคืนสินค้าทั้งหมด - การตัดสินใจของบริษัท สมายล์ พลัส จำกัด  ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

2.2 การตัดสิทธิ์ของสมาชิก - บริษัทฯ จะทำการตัดสิทธิ์ของสมาชิก ในกรณีที่พบกระทำการดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ที่ส่อเค้าถึงการเอื้อประโยชน์เพื่อตัวสมาชิกเองในการซื้อสินค้า  ทางบริษัทฯ จะทำการส่งจดหมายเตือน เพื่อให้ทราบว่าท่านสมาชิกมีเจตนาทุจริตในการซื้อสินค้า

2.หากสมาชิกยังคงกระทำการ เช่นเดิม  หลังได้รับเอกสารการเตือน เรื่องการทำผิดกฎแล้ว บริษัทฯ จะทำการตัดสิทธิ์การซื้อสินค้า Username ดังกล่าว ทันที และสิทธิ์ซื้อสินค้าที่เหลือทั้งหมดไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และไม่มีการคืนเงินในทุกๆ กรณี การตัดสินใจของบริษัท สมายล์ พลัส จำกัด  ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ขอบเขตการ บริการของ Smile Plus อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ดังนั้น ผู้ใช้บริการที่อยู่นอกขอบเขตการให้บริการจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที ทั้งนี้  Smile Plus จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีผู้ใช้บริการฝ่าฝืนต่อเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

3. การซื้อสินค้าและการชำระเงิน

การ ซื้อสินค้าต้องเป็นสมาชิกของ Smile Plus เท่านั้น จึงจะสามารถซื้อสินค้าได้ การชำระเงิน สมาชิกสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยไม่สามารถนำสินค้ามาแลกกลับเป็นเงินสดได้ Smile Plus  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ หยุดสถานะการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราว ในกรณีที่มีการชำระเงินไม่ครบถ้วน และกรณีที่มีการสมัครในหลาย account  ซึ่งต้องมีการดตรวจสอบถึงเจตจำนงของผู้ใช้บริการ

4. โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ Smile Plus

มีขอบเขตการใช้งานต่างกัน ราคาสินค้า ที่ได้จากโปรโมชั่นต่างๆ จะมีระยะเวลาในการใช้ที่ไม่เท่ากัน ดังจะมีการแจ้งให้ทราบในหน้า ข่าวสาร Smile Plus ไม่สามารถรับประกันปัญหาในการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น ๆ อาทิ ไฟฟ้าตกหรือลัดวงจร การรุกล้ำระบบจากบุคคลที่ 3 หรือแม้กระทั้งระบบการนับเวลาถอยหลังที่ไม่เสถียร ซึ่งเกิดจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค แต่ถึงกระนั้น Smile Plus จะขอรับประกันความยุติธรรมและตรงไปตรงมา อันเป็นจิตวิญญาณในการให้บริการของเรา

5. การชำระเงิน

หลังเลือกซื้อสินค้า ให้กดชำระเงินอัตโนมัติตามขั้นตอนของธนาคาร  เราจะส่งอีเมล์อัตโนมัติเข้าไปให้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนถึงสินค้าที่ซื้อและรายละเอียดการชำระเงิน  โดยผู้ซื้อเมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่า สินค้าและค่าขนส่ง รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของท่านสมาชิก ตามที่ลงทะเบียนไว้ในระบบกลับมาที่  Customerservice@smileplus.co.th   เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารครบทั้ง 2 รายการแล้ว จึงจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านสมาชิก ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งสินค้าให้ท่านสมาชิกในกรณีที่ส่งเอกสารกลับมาให้ไม่ครบทั้ง 2 รายการ   ( เอกสารแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า+สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ตามที่ลงทะเบียนไว้)  สำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าขนส่งและส่งเอกสารมาให้ทีมงานที่ customerservice@smileplus.co.th การตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วในทุกกรณี  Smile Plus ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าหากไม่ได้รับการชำระเงิน และจะไม่มีการส่งสินค้าใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับการชำระเงินครบตามจำนวนของราคาสินค้านั้นๆและได้รับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ซื้อสินค้าชิ้นนั้น ( สำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้ซื้อเป็นครั้งแรกเท่านั้น) ** หมายเหตุ หมายเลขบัตรประชาชนต้องเป็นเลขเดียวกับตอนที่สมัครสมาชิก ถ้า หมายเลขบัตร/ชื่อ /นามสกุล ไม่ตรงกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการซื้อสินค้านั้น

6. การยกเลิกและการคืนสินค้า

หลังการชำระเงิน ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิก คืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากลับเป็นเงินหลังจากที่ได้รับยกเว้นในกรณีที่สินค้า ชำรุด หรือเสียหายซึ่งเกิดจากการผลิตให้แจ้งกลับมาที่เรา  ภายใน 15 วันหลังรับได้รับสินค้า เรียบร้อยแล้ว Smile Plusจะขอทดแทนด้วยสินค้าที่คุณภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่า กรณีสินค้าที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับที่ประมูลได้  ให้แจ้งกลับ หลังได้รับสินค้า ภายใน 15 วันทำการ  ถ้าพ้นกำหนด 15 วัน หลังท่านได้รับสินค้าแล้ว  บริษัทฯไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพเดิมระหว่างที่รอการ เปลี่ยนทั้งนี้การตัดสินใจใดๆของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

7. การจัดส่งสินค้า

Smile Plus จะจัดส่งสินค้าให้หลังได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า, ค่าขนส่งและสำนาบัตรประชาชนของสมาชิกที่ซื้อสินค้าครบถ้วนแล้ว  Smile Plus คิดค่าจัดส่งโดยขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่ง, น้ำหนักและขนาด, ปริมาณของสินค้า รายละเอียดต่างๆ สามารถโทรสอบถามได้กับทางที่ทำการไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งโดยตรงระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง ภายใน 7-15 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ)โดยสินค้าทุกชิ้นจะได้รับการบรรจุเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นทุกทางในขั้นตอนการขนส่งดังนั้นหากสินค้าที่ท่าน ได้รับนั้น เกิด การเสียหาย ( หัก ,แตก,สูญหาย ) บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดจากขั้นตอนการขนส่งสินค้า ทั้งนี้สินค้าที่ทำการจัดส่งให้กับสมาชิกที่ซื้อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันสินค้าว่า เป็นสินค้าที่ท่านซื้อได้อย่างแท้จริง ดังนั้น หากเกิด กรณี ได้รับสินค้าแล้ว เกิดการไม่พอใจในตัวสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า หรือ คืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือ ใดๆทั้งสิ้น ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบเอกสารการซื้อสินค้าทุกกรณี ยกเว้นใบประกันที่ติดกับตัวสินค้า

กรณีสินค้าที่ได้รับไปมีปัญหา

หากสินค้าที่ได้รับไปมีปัญหา กรุณาแจ้งมาที่ customerservice@smileplus.co.th พร้อมระบุชื่อ username ภายใน 24 ชม. หลังจากรับสินค้า จากนั้นส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ และทางทีมงานจะทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าทดแทนในสต๊อกหรือไม่  เพื่อทำการเปลี่ยนใหม่ หรือหากสินค้าที่ท่านซื้อหมดสต็อกลง และไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนให้ท่านได้ บริษัทฯ จะนำมูลค่าสินค้า รวมกับราคาค่าขนส่งที่สมาชิกได้ทำการชำระมาทำการเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจสิทธิ์ซื้อสินค้าเป็นจำนวนเท่ากันกับมูลค่าสินค้าและค่าขนส่งเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่าน

หมายเหตุ:การตัดสินใจของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของ Smile Plus

Smile Plus ขอสงวนสิทธิที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการ ที่เกิดจากความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การถูกเจาะระบบ ความล่าช้าในการดำเนินการ การติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ และระบบ โปรแกรมขัดข้อง ปัญหาทางเทคนิค รวมไปถึงปัญหาบุคคล เช่น การทำลายชื่อเสียง การล่วงละเมิด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิกรายอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม

9. การหยุดระบบการซื้อสินค้าชั่วคราว

Smile Plus มีสิทธิ์ในการหยุดระบบการซื้อสินค้าชั่วคราว   ซึ่งอาจช่วงเวลาที่อาจเกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้จากการ ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต  หรือจากภัยธรรมชาติ หรือปัญหาอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะทำการซื้อสินค้าได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่ระบบปิด เมื่อประสบปัญหานี้  คุณจะไม่สามารถทำการซื้อสินค้าได้ในกรณีที่ระบบปิด   ดังนั้น ความพยายามในการซื้อสินค้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็จะไม่ถูกหักออกไปจากบัญชีของคุณ  แต่จำนวนสินค้าที่ได้ซื้อไปในการซื้อสินค้าก่อนหน้านั้น ไม่สามารถขอคืนหรือขอเงินคืนสำหรับราคาซื้อที่ใช้ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใด ๆ จากการหยุดระบบหรือหยุดการประมูลหรือการขัดข้องทางเทคนิคดังกล่าวได้  บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจต่างๆ โดยให้ยึดถือการตัดสินใจของบริษัท ฯถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

10.การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร

Smile Plus จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือลิงค์เว็บไซต์ใด ๆ ที่ปรากฎซึ่งถูกเขียนโดยบุคคลที่ 3 อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ Smile Plus ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคล หรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยงข้องใน บริษัท สมายล์ พลัส จำกัด

11.สิทธิทางปัญญา และลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

บริษัท สมายล์ พลัสจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของบริษัท และ www.smileplus.co.th ไว้แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใดลอกเลียน ปลอมแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำ บริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้เนื้อหา ภาพ เสียง และการออกแบบของเว็บไซต์ www.smileplus.co.th ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แต่แต่เพียงผู้เดียว

** เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

brand-8.jpg
brand-5.jpg
brand-6.jpg
brand-7.jpg
brand-4.jpg
brand-7.jpg